Peruskuivatus

Peruskuivatus

Pelloilta johdetaan ylimääräinen vesi pois valtaojilla ja kokonaisilla ojaverkostoilla. Tämä on peruskuivatusta. Se on tärkein kuivatusmuodoista ja antaa edellytykset paikalliskuivatukselle, salaojituksille sekä avo-ojituksille. Jos valtaojat tukkeutuvat, salaojitus ei voi toimia kunnolla.

Merkki peruskuivatuksen ongelmista tai huonosta paikalliskuivatuksesta on peltojen märkyys ja korkea vesipinta ojassa. Valtaojien pajuttuminen ja tukkeutuminen on yleinen ongelma. Ojaan kasvaneet puut ja sortumat estävät ojaa johtamasta vettä ja veden pinta nousee ojassa ja pelloilla. Peltojen märkyysongelmia ja ojan tulvimista esiintyy erityisesti keväällä ja syksyllä kun vesi on luontaisesti korkealla.

Valtio vastasi aiemmin ojien kunnossapidosta. Valtaojien rakentaminen, kunnossapito ja töiden valvonta tehtiin 2000-luvulle asti valtion työnä. Nyt kunnossapitovastuu on maanomistajilla ja ojan varren kiinteistöjen muodostamalla ojitusyhteisöllä. Lue lisää ojitusyhteisöistä tästä.

 

Peruskuivatustuki

Valtio tukee peltojen peruskuivatusta. Avustusta voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä ojan kaivuuhanketta varten. Avustuksen tukitaso on 40% hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki voi tietyissä tapauksissa olla korkeampi, esimerkiksi tulvasuojelun ja sortuvan maalajin vuoksi. Tukitasoon vaikuttaa valtaojasuunnitelman laadukkuus.

Tuen hakijana on ojitusyhteisö tai vaihtoehtoisesti maanomistajat tekevät hakemuksen yhteisellä sopimuksella. Tukihakemus lähetetään oman alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). Suunnitelmat hyväksytään rahoituskäsittelyn yhteydessä tai ojitustoimituksessa.

Rahoituksen saamiseksi tulee toimittaa:

  • Hankkeen suunnitelma kustannusarvioineen ja kustannusositteluineen
  • Ojitusyhteisön yhtiösopimus, osakastyössä maanomistajien keskinäinen sopimus sekä ilmoitus toimitsijoista
  • Hankkeen rahoitussuunnitelma (jos käytetään lainaa)
  • Muut ELY-keskuksen tarpeelliseksi katsomat tiedot

 

Ojitusyhteisöt

Ojitusyhteisö on yhteisen ojituksen toteuttamista varten perustettu vesioikeudellinen yhteisö. Se koostuu ojan varrella olevista kiinteistöistä ja niiden maanomistajista. Yhteisö vastaa ojan kunnossapito- ja peruskorjaushankkeiden läpiviennistä, johon vesilaki velvoittaa.

Ojitusyhteisön jäsenten tehtävänä on kokouksien järjestäminen, ojan kunnossapidosta päättäminen, hankkeiden toteutuksen järjestäminen ja kilpailuttaminen, toteutuksen valvonta sekä tarvittaessa uuden suunnitelman tilaaminen.

Kuvassa valtaoja ja kiinteistöistä muodostuva ojitusyhteisö ( avaa kuva uudessa välilehdessä tarkentaaksesi)

Yhteisön toiminnan pyörittämisen hoitavat jäsenten (maanomistajien) valitsemat toimitsijamiehet. Toimitsija voi olla ulkopuolinen ojaisännöitsijä, joka vetää kuivatushankkeen läpi.